phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Obwieszczenie Wójta o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko

O B W I E S Z C Z E N I E
o konsultacjach w sprawie utworzenia Sołectwa Jeziorko Nowe i podziału Sołectwa Jeziorko

 

Na podstawie art. 5 i 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), §6, 9 i 10 uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 47/VII/03 z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 57, poz. 1218, z 2009 r. Nr 145, poz. 1588, z 2015 r. poz. 286 oraz z 2016 r. poz. 1145, 1604 i 4973) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz 2992) informuję, że na terenie wsi Jeziorko zostaną przeprowadzone konsultacje w celu zasięgnięcia opinii na temat utworzenia nowej jednostki pomocniczej - Sołectwo Jeziorko Nowe. Nowa jednostka pomocnicza powstanie w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Jeziorko na Sołectwo Jeziorko oraz Sołectwo Jeziorko Nowe.

Konsultacje będą prowadzone w okresie od 5 sierpnia 2017 r. do 20 sierpnia 2017 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy wsi Jeziorko wpisani do rejestru wyborców Gminy Piątnica.

Opinie w przedmiocie podziału sołectwa Jeziorko należy wyrazić poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugpiatnica.doc.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter) oraz u Sołtysa wsi Jeziorko (Jeziorko 79).
Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć dla Zespołu Konsultacyjnego podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11 sierpnia 2017 r. lub w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 20 sierpnia 2017 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

W dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej w Jeziorku – Jeziorko 38 odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym Zespół Konsultacyjny omówi zasady udziału mieszkańców wsi w konsultacjach oraz przedstawi treść konsultowanych dokumentów.

Informacje z przeprowadzonych konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jeziorko
Wójt
Krzysztof Ryszard Kozicki

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020