phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Rewitalizacja w Gminie Piątnica- podsumowanie

8 listopada 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Wprowadziła ona zasadniczą zmianę w podejściu do działań rewitalizacyjnych. Według nowej ustawy działania rewitalizacyjne powinny obejmować nie tylko estetyzację przestrzeni ale przede wszystkim powinny uruchamiać mechanizmy rozwojowe, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji na obszarze zdegradowanym będzie się on nadal rozwijał. Stąd w nowej ustawie bardzo duży nacisk położono na partycypację społeczną zarówno na etapie wyznaczania obszarów zdegradowanych jak również na etapie prac nad programem rewitalizacji.

W Gminie Piątnica zakończyły się prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji będącego wieloletnim programem działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej zmierzającej do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnych aktywności w ramach rewitalizacji. Jego opracowanie jest konieczne aby można było ubiegać się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Konsultacje odbyły się w dniach 20 lipca -  10 sierpnia 2017 r.  skierowane były do   mieszkańców gminy Piątnica. Spotkania konsultacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica odbyły się w 16 miejscowościach (Nagórki, Dobrzyjałowo, Elżbiecin, Drozdowo, Górki-Sypniewo, Kisielnica, Nowy Cydzyn, Wyrzyki, Marianowo, Krzewo, Rakowo-Boginie, Kalinowo, Żelechy, Olszyny, Poniat, Piątnicy Poduchownej) objętych programem rewitalizacji. Ponadto zorganizowano dodatkowe spotkania dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Wpłynęło 2 formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków. Zawarte w nich uwagi uwzględniono w projekcie. Przedmiotem konsultacji było przedstawienie projektu programu, diagnozy oraz map obszaru zdegradowanego, wypracowanie propozycji działań rewitalizacyjnych na delimitowanych obszarach.

Konsultacje przeprowadzone były w formie spotkań z mieszkańcami oraz publikacji  opracowanych dokumentów na stronie www.ugpiatnica.doc.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków. Zaproponowano 28 przedsięwzięć do realizacji w latach 2017-2023 we wszystkich pięciu strefach rewitalizacji: społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej i technicznej. Ich realizacja przełoży się na przekształcenie obszarów zdegradowanych w miejsca funkcjonalne, chętnie zamieszkiwane. Projekt dostępny był m.in. na stoiskach konsultacyjnych, w dniu 23 lipca 2017 r. podczas VI Festynu Parafialnego w Drozdowie, w trakcie którego prowadzone były konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piątnica na lata 2017-2023 oraz 6 sierpnia podczas Mini Pikniku Rodzinnego w Piątnicy Poduchownej. Konsultacje społeczne prowadzone przez Gminę przyciągnęły wielu mieszkańców, którzy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z Wójtem – Krzysztofem Ryszardem Kozickim i innymi pracownikami Zespołu Projektowego o założeniach celach i inwestycjach przewidzianych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, o problemach, które ich trapią. Poszukiwano razem najlepszych rozwiązań na rzecz lepszego jutra.

Wydany został również informator Lokalnego Programu Rewitalizacji, w którym zawarte zostały wszystkie niezbędne informacje o celach i działaniach rewitalizacyjnych w Gminie Piątnica.

Projekt pn. ,,Rewitalizacja w Gminie Piątnica - opracowanie programu rewitalizacji połączonego z upowszechnianiem i partycypacją społeczną” współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna nr WND-POPT.052.3.37.2016

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020