phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych - 2018 r.

rek_przedszkole.jpg

Od 9 marca 2018 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

1)  kandydat podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu - 50 pkt;

2)   kandydat pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica lub obojga rodziców pracującego(ych), prowadzącego(ych) gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczącego(ych) się w systemie stacjonarnym - 40 pkt;

3)  kandydat, którego rodzeństwo już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola - 30 pkt;

4)  kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub z rodziny ze wsparciem asystenta rodziny - 20 pkt;

5)  kandydat, którego zgłoszony czas pobytu w przedszkolu jest dłuższy niż 5 godzin - 10 pkt;

6) kandydat, którego co najmniej jedno z rodziców pracuje na terenie Gminy Piątnica - 10 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia rodzica (rodziców).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2018/2019:

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym *

od 09.03.2018 r.

do 30.03.2018 r.

do godziny 14.30

od 09.05.2018 r.

do 17.05.2018 r.

do godziny 14.30

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

03.04.2018 r.

18.05.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2018 r.

21.05.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2018 r. 

do 10.04.2018 r.

do godziny 14.30

od 22.05.2018 r.

do  24.05.2018 r.

do godziny 14.30

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

11.04.2018 r.

25.05.2018 r.

6.

Składanie do Komisji Rekrutacyjnej wniosków 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

od 12.04.2018 r.

do 18.04.2018 r.

od 28.05.2018 r.

do 04.06.2018 r.

7.

Sporządzanie uzasadnień przez Komisję Rekrutacyjną

do 23.04.2018 r.

do 11.06.2018 r.

8.

Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

do 30.04.2018 r.

 

do 18.06.2018 r.

 

9.

Rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej przez Dyrektora przedszkola

do 08.05.2018 r.

do 25.06.2018 r.

10.

Podpisanie umów o świadczenie usług przedszkolnych na rok 2018/2019

od 26.06.2018 r.

do 03.07.2018 r.

* Wzory wniosków dostępne są w każdym przedszkolu i szkole podstawowej.

Do pobrania:

- Zarządzenie Nr 10.2018 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2018/2019.

- Uchwała Nr 145/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

Załączniki do pobrania:
 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020