phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej położonych na terenie gminy Piątnica równiarką samojezdną w 2019 roku.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz opis: „Propozycja cenowa na usługę profilowania dróg w 2019 roku.”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profilowania dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej i żwirowej, położonych na terenie gminy Piątnica, równiarką drogową samojezdną o mocy silnika min. 200 KM w szacowanej ilości 900 godzin. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług, dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy Piątnica. Usługa powinna być wykonana przez Wykonawcę niezwłocznie, tj. rozpoczęcie robót ma nastąpić nie później niż w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o konieczności profilowania drogi. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do niezwłocznego udostępnienia drugiej równiarki samojezdnej, w terminie dwóch dni od dnia zgłoszenia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.12.2019 r.
 2. Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto za 1 godzinę pracy równiarki – 100 %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. wykaz sprzętu (należy podać dane co najmniej 2 równiarek w tym jednej o mocy silnika min. 200 KM), - załączyć dokument potwierdzający moc,

6.3. kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie OC do kwoty min. 20.000,00 zł.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 25 lutego 2019 r. do godz. 1100.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Robert Chrzanowski – tel. 862162476 w. 12.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

 

W załączeniu:

 1. Formularz propozycji cenowej
 2. Projekt umowy
 3. Klauzula informacyjna
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020