phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Komunikaty
Wyszukuj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica w 2020 r.
 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa – opieka nad zwierzętami”. Nie otwierać do 27.12.2019 r. do godz. 10:30”. W przypadku oferty elektronicznej w tytule wiadomości wpisać „Propozycja cenowa – opieka nad zwierzętami”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do zaproszenia.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

3.1. Termin realizacji całości zamówienia – do 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.,

 1. Termin płatności: okresy miesięczne - 14 dni od otrzymania faktury.
 2. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższa cena brutto za odłowienie, utrzymanie i zapewnienie opieki jednemu bezdomnemu zwierzęciu za dobę.

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. zezwolenie na odłów i transport zwierząt wydane przez powiatowego lekarza weterynarii,

6.3. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Piątnica – wydane przez Wójta Gminy Piątnica lub wniosek o wydanie takiego zezwolenia (w przypadku gdy Wykonawca jeszcze jego nie posiada).

6.4. kopię umowy ze schroniskiem w przypadku korzystania ze schroniska innego podmiotu.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wszystkie składniki i koszty, zarówno nieprzewidziane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pokój nr 8 w terminie do dnia 27.12.2019 r. do godz. 10:30 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres mariusz.p@gminapiatnica.pl (skany dokumentów).

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest Antoni Włodkowski, tel. 862152169.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca otrzyma zlecenie dostawy od Zamawiającego i/ lub podpisze umowę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Wzór Formularza propozycji cenowej
 3. Projekt umowy
Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020