phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

30 lat samorządu terytorialnego

Mija 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych, które zapoczątkowały proces odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.

Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszczególnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.

 

Czym jest samorząd?

Samorząd terytorialny w obecnej formie rozwija się od roku 1990. Wtedy to zrezygnowano z systemu rad a w to miejsce wprowadzono samorząd gminny oraz wojewódzki. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje natomiast trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. Obecnie zatem mamy samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki.

 

Samorząd, a gmina

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Jej istnienie reguluje Konstytucja RP z 1997 r. Stanowi ona mianowicie: Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

Gmina wykonuje wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W skład gminy wchodzą wszyscy mieszkańcy. Przy czym przynależność do wspólnoty gminnej jest przymusowa.

Gmina ma osobowość prawną. Wykonuje zadania własne (określone ustawą o samorządzie gminnym) oraz zlecone.

Organami gminy są rada gminy oraz wójt/burmistrz/prezydent. Rada gminy jest organem prawodawczym i kontrolnym. Wybierana jest w wyborach bezpośrednich. Rada obraduje na sesjach. Podejmuje na nich uchwały, które są prawem obowiązującym na danym obszarze. Rada kontroluje również organ wykonawczy, którym jest wójt/burmistrz/prezydent. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym gminy jest, jak to już było powiedziane, wójt, burmistrz lub prezydent. Wszystko zależy od wielkości i rodzaju gminy. Bez względu jednak na nazwę organ ten posiada jednakowe kompetencje. Organ ten odpowiada za prowadzenie polityki finansowej i realizację budżetu gminy. Ze swojej pracy wójt jest rozliczany przez radę gminy. Formą tego jest udzielanie lub nieudzielanie absolutorium.

 

„Trzydzieści lat temu mieszkańcy, po kilkudziesięcioletniej przerwie mieszkańcy po raz pierwszy wybrali lokalnych przedstawicieli swojej „Małej Ojczyzny”. Powołani zostali wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci, a wraz z nimi radni. Wydarzenie te przywróciło elementy fundamentalnych standardów cywilizacji zachodniej w Polsce. Trójpodział władzy, nadrzędność prawa i autonomia społeczna – to podstawowo elementy, które były tak bardzo pożądane, a jednocześnie wpłynęły na dzisiejszy kształt naszej samorządności.  Nasze wsie i miasta nabyły osobowość prawną, dzięki czemu możliwy był rozwój cywilizacyjny naszych małych ojczyzn.

Staramy się realizować najważniejsze i niezbędne każdego dnia usługi publiczne dla naszych mieszkańców, stawiając jednocześnie na rozwój naszej gminy. Trzydziestolecie to okazja do podsumowań, ale też refleksji nad dalszym rozwojem Gminy Piątnica. Czeka nas bardzo dużo pracy, a z nią wiele wyzwań. Najważniejsze jednak jest, aby nie zatracić w tym wszystkim ducha samorządności i pielęgnować ideę, by nie wrócić do czasów, kiedy to władza ludowi została odebrana.”

 

Dzisiaj, 27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego

Z  tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz  Gminy Piątnica, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom pragnę złoży najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękuję Wam za dotychczasową wspólną codzienną pracę,  liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania.

Jestem pełen uznania dla Waszej odpowiedzialności i entuzjazmu,  który towarzyszy codziennym zajęciom.

Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów,  aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane.

 

Artur Wierzbowski

Wójt Gminy Piątnica

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020