Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie za prąd od 1 grudnia 2022 r.

Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie za prąd od 1 grudnia 2022 r.

Wzór oświadczenia o maksymalnej cenie za prąd od 1 grudnia 2022 r.

Twoja firma będzie płacić za prąd już od 1 grudnia 2022 r. nie więcej niż 79 groszy za 1 kWh. Ale musisz złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie do 30 listopada 2022 r.

Rząd i parlament wprowadzili maksymalną cenę prądu 785 zł/MWh dla tych podmiotów, które mogą takie wsparcie otrzymać zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Dlatego z możliwości korzystania z prądu tańszego niż jego cena rynkowa, otrzymały instytucje publiczne, jednoosobowi przedsiębiorcy i firmy zatrudniającedo 250 osób.

Wszystkie podmioty uprawnione do maksymalnej ceny prądu 785 zł/ MWh składają oświadczenia na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

 

WAŻNE! Dla podmiotów uprawnionych obowiązuje zasada „niska cena prądu jest na PPE”. PPE to punkt poboru w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego może nastąpić zmiana sprzedawcy. Jest to w praktyce licznik zużycia prądu.

Do kiedy składa się oświadczenie o maksymalnej cenie prądu w 2023 r.?

Oświadczenie trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r. Nie opłaca się spóźnić. Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje cenę maksymalną 785 zł/MWh w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu 30 listopada 2022 r.?

Jeżeli złożysz oświadczenie po 30 listopada 2022 r., cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Nie ma więc sankcji za spóźnienie w postaci utraty prawa do niższej ceny prądu niż rynkowa.

Wynika to z dwóch poniższych zasad:

1) Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie do 30 listopada 2022 r., uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

2) Złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po upływie ww. terminu, zobowiązuje podmiot uprawniony do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

W celu pobrania oświadczenia kliknij zielony przycisk znajdujący się poniżej.

Jakie informacje w oświadczeniu o maksymalnej cenie prądu w 2023 r.?

Oświadczenie zawiera dla każdego punktu poboru energii (PPE):

  1. Adresy i numery punktów poboru energii (PPE).
  2. Wskazanie kategorii odbiorcy uprawnionego.
  3. Wielkość zużycia energii elektrycznej (dane służące określeniu szacunkowej części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w ustawie).
  4. Część energii elektrycznej objęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
  5. Część energii elektrycznej nie objęta ceną maksymalną (%, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

WAŻNE! Wartości procentowe objęte i nieobjęte ceną maksymalną dla jednego PPE muszą się sumować do 100%.Wiersze i kolumny określające szacowany procentowy (%) udział części energii elektrycznej objętej ceną maksymalną muszą zostać wypełnione.

Wymóg podania tych danych dla każdego PPE niekiedy jest uciążliwy.

W niektórych instytucjach jest kilkadziesiąt odrębnych liczników jako PPE. I każdy trzeba wykazać wraz z numerem i datą zawarcia umowy.

Dlatego konstrukcja formularza przewiduje sytuacje, gdy wnioskodawca wpisuje więcej niż 25 PPE.

UWAGA! Oświadczenie podlega ewentualnej odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Czy zamrożona cena prądu zawiera podatek VAT?

Cena 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zapewnienie niższego VAT regulowały przepisy o tarczy antyinflacyjnej, które muszą zostać zmienione z uwagi na regulacje unijne.

Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

Tak, ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym albo
  3. podpisem osobistym

i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Jakie firmy mogą skorzystać z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh?

Zamrożona cena na poziomie maksymalnie 785 zł/MWh przysługuje przedsiębiorcy będącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności:

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 

Mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
 

Średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

tekst źródłowy: https://samorzad.infor.pl/

Ostatnie wpisy