phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

PW.524.1.2018

Piątnica Poduchowna, 22 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Piątnica
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
„Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

I. Zadania
1. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" -wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 17 000 zł.

2. "Wspieranie zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątnica" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 61 000 zł.

3. „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 7 000 zł.

4. "Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy" - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.).
2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.
3. W otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnych zadań może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadań określone są w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

III. Termin realizacji zadań
Realizacja zadań nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

IV. Warunki realizacji zadań
1. Celem zadań jest wsparcie realizacji zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

3. Druk oferty jest dostępny na stronach internetowych www.ugpiatnica.doc.pl, www.gminapiatnica.pl lub w pokoju Nr 10 w Urzędzie Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421
Piątnica Poduchowna.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
b) aktualny statut podmiotu,
c) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
5. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej odpowiednim tytułem zadania.
6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty harmonogramu i kosztorysu przed podpisaniem umowy.
7. Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm), są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Piątnica lub na rzecz jej mieszkańców.
10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Piątnica a podmiotem uprawnionym, zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
11. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania, zgodnie z wzorem określonym w rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

12.Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Milena Karwowska, tel. 86 216 24 76 wew.11.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 22 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r. do godz. 15:30, do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica
Poduchowna – kancelaria pokój nr 8.
2. W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica.

VI. Tryb wyboru ofert
1. Oceny formalnej, merytorycznej oraz zaopiniowania złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Piątnica.
2. Komisja dokonuje oceny formalnej złożonych ofert poprzez wypełnienie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Komisja dokonuje oceny merytorycznej złożonych ofert poprzez wypełnienie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i zostają odrzucone.
5. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Piątnica po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
6. Od decyzji Wójta Gminy Piątnica w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.
7. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone będą niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.
8. Odrzuceniu podlegają oferty złożone na formularzach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, złożone po terminie, których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, złożone przez podmiot nieuprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadania wskazanego w ogłoszeniu.
9. Wysokość przyznanej dotacji może różnić się od wnioskowanej w ofercie. Wówczas oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu bądź zrezygnować z dotacji, składając o tym pisemną informację.
10.Podmioty, którym decyzją Wójta zaproponowano na podstawie złożonej oferty, udzielenie dotacji, zostaną pisemnie poinformowane o wysokości dofinansowania.

VII. Kryteria wyboru ofert
Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1. Ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).
2. Ocenia proponowaną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
3. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne.
4. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
5. Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
6. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


VIII. Termin dokonania wyboru ofert
1. Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa niezwłocznie złoży Wójtowi ostatecznie zaopiniowane oferty. Wójt, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej,
podejmie decyzję co do wyboru ofert oraz wysokości ich dofinansowania a następnie, bez zbędnej zwłoki, zawrze umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugpiatnica.doc.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica
www.gminapiatnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

IX. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju, zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2017 oraz wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem – 17 000 zł.
2. Wspieranie zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątnica - 61 000 zł.
3. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień- 7 000 zł.
4. Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy – 5 000 zł.

X. Postanowienia końcowe
1. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
2. Dopuszcza się możliwość ogłaszania konkursów uzupełniających w przypadku niewykorzystania lub posiadania wolnych środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Piątnica

Krzysztof Ryszard Kozicki

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020