phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje
Wyszukuj

Wsparcie dla przedsiębiorców podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-02 duża część przedsiębiorców nie funkcjonuje lub znacznie ograniczyła swoją działalność.

W zakresie swoich kompetencji Wójt Gminy Piątnica dostrzegając problemy przedsiębiorców zapewnia o możliwości udzielenia im wsparcia, zachęcając do skorzystania z dostępnych i znajdujących umocowanie w przepisach prawa rozwiązań w postaci udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (np. podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych).

Jest to forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmuszonych do zawieszenia lub bardzo mocnego ograniczenia swojej działalności z powodu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Z każdej wyżej wymienionej formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to ze stosownym wnioskiem, a jego sprawa będzie rozpoznawana indywidualnie.

 

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób stan epidemii wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy, a co za tym idzie – brak możliwości opłacenia należności.

Wniosek można złożyć na piśmie za pośrednictwem poczty, wystawionej przed budynkiem urzędu skrzynki podawczej lub przez e-puap. Poniżej przedstawiamy zainteresowanym przedsiębiorcom szczegółowe informacje na temat możliwych ulg, których udzielanie przez Wójta ograniczone jest przepisami ustaw o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej. Więcej informacji na temat możliwych form pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać pod numerem  telefonu:(86) 2152170- – w zakresie podatków lokalnych.

W zakresie podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości czy też podatku od środków transportowych, przedsiębiorcy, w zależności od zakresu ograniczeń funkcjonowania ich działalności na skutek wprowadzonego stanu epidemii, mogą otrzymać ulgi w postaci: umorzenia zaległości podatkowej, odsetek, odroczenie i rozłożenie na raty płatności podatku (maksymalnie do końca 2020 r.), odroczenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (maksymalnie do końca 2020 r.),  .

Wniosek o przyznanie ulgi powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP i REGON oraz dane  ułatwiające kontakt;

2) rodzaj wnioskowanej ulgi;

3) rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego wniosek dotyczy;

4) uzasadnienie wniosku;

5) oświadczenie o stanie majątkowym (zgodnie z udostępnionym formularzem);

6) formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną;

7) kopie dokumentów potwierdzające wskazane we wniosku fakty, w tym sytuację finansowo-majątkową;

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy w tym okresie (zgodnie z udostępnionym formularzem);

9) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mininimis (zgodnie z udostępnionym formularzem),

10) Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y) - dla osób prawnych.

11) Wydruk z księgi podatkowej za okres od stycznia do marca br. - dla osób fizycznych

12) Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

DO POBRANIA:

 1. FORMULARZ INFORMACYJNY dla osób fizycznych (1)
 2. OŚWIADCZENIE O  WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS – dla osób fizycznych i prawnych (2)
 3. FORMULARZ INFORMACYJNY - dla osób prawnych (3)
 4. INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJ (dla osób fizycznych i prawnych) (4)
 5. FORMULARZ_INFORMACJI_PRZEDSTAWIANYCH_PRZY_UBIEGANIU_SIE_O_POMOC_DE_MINIMIS-dla osób prawnych (5)

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020