Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wsparcie dla przedsiębiorców podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

Wsparcie dla przedsiębiorców podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

Wsparcie dla przedsiębiorców podczas kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-02 duża część przedsiębiorców nie funkcjonuje lub znacznie ograniczyła swoją działalność.

W zakresie swoich kompetencji Wójt Gminy Piątnica dostrzegając problemy przedsiębiorców zapewnia o możliwości udzielenia im wsparcia, zachęcając do skorzystania z dostępnych i znajdujących umocowanie w przepisach prawa rozwiązań w postaci udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (np. podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych).

Jest to forma wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmuszonych do zawieszenia lub bardzo mocnego ograniczenia swojej działalności z powodu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Z każdej wyżej wymienionej formy pomocy będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który wystąpi o to ze stosownym wnioskiem, a jego sprawa będzie rozpoznawana indywidualnie.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób stan epidemii wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy, a co za tym idzie ? brak możliwości opłacenia należności.

Wniosek można złożyć na piśmie za pośrednictwem poczty, wystawionej przed budynkiem urzędu skrzynki podawczej lub przez e-puap. Poniżej przedstawiamy zainteresowanym przedsiębiorcom szczegółowe informacje na temat możliwych ulg, których udzielanie przez Wójta ograniczone jest przepisami ustaw o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej. Więcej informacji na temat możliwych form pomocy dla przedsiębiorców można uzyskać pod numerem telefonu:(86) 2152170- ? w zakresie podatków lokalnych.

W zakresie podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości czy też podatku od środków transportowych, przedsiębiorcy, w zależności od zakresu ograniczeń funkcjonowania ich działalności na skutek wprowadzonego stanu epidemii, mogą otrzymać ulgi w postaci: umorzenia zaległości podatkowej, odsetek, odroczenie i rozłożenie na raty płatności podatku (maksymalnie do końca 2020 r.), odroczenie i rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (maksymalnie do końca 2020 r.), .

Wniosek o przyznanie ulgi powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorcy, adres, NIP i REGON oraz dane ułatwiające kontakt;

2) rodzaj wnioskowanej ulgi;

3) rodzaj, okres i wysokość zobowiązania podatkowego, którego wniosek dotyczy;

4) uzasadnienie wniosku;

5) oświadczenie o stanie majątkowym (zgodnie z udostępnionym formularzem);

6) formę pomocy o jaką wnioskuje przedsiębiorca na podstawie art. 67 b § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej (ulga nie stanowiąca pomocy publicznej, ulga stanowiąca pomoc de minimis, ulga stanowiąca pomoc publiczną;

7) kopie dokumentów potwierdzające wskazane we wniosku fakty, w tym sytuację finansowo-majątkową;

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał przedsiębiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy w tym okresie (zgodnie z udostępnionym formularzem);

9) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mininimis (zgodnie z udostępnionym formularzem),

10) Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y) – dla osób prawnych.

11) Wydruk z księgi podatkowej za okres od stycznia do marca br. – dla osób fizycznych

12) Dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.

ZAŁĄCZNIKI:
FORMULARZ INFORMACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH (1)

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (2)

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA OSÓB prawnych (3)

INFORMACJA o pomocy publicznej (osoby fizyczne i prawne) (4)

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS dla osób prawnych (5)

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »