Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Program CZYSTE POWIETRZE

/ / Program CZYSTE POWIETRZE / /

Informacje o programie

Program CZYSTE POWIETRZE to ogólnopolski program rządowego wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Gmina Piątnica stała się partnerem programu, w związku z tym w naszym urzędzie powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE

 
Zachęcamy Mieszkańców do aplikowania o dotacje na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Pomoc w składaniu wniosków

Agnieszka Modzelewska

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

18 grudnia 2020 r. Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy, którego w Urzędzie Gminy Piątnica powstanie punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE.

Pracownik będzie służyć pomocą w wypełnianiu wniosków w ramach programu, a także udzielać wszelkich informacji dotyczących możliwości pozyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Gmina otwiera punkt przyjmowania wniosków. Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Piątnica nie będą już musieli zawozić dokumentów do Białegostoku. Gdyż Gmina będzie pośrednikiem pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentami.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Zachęcamy do udziału w Programie.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Otrzymasz wsparcie doradcze w zakresie programu „Czyste Powietrze”:

 • zapoznanie z zasadami Programu „Czyste Powietrze” i dokumentami z nim związanymi,
 • wsparcie przy samodzielnym skompletowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie przy wypełnieniu danych z audytu energetycznego / uproszczonej analizy energetycznej,
 • wsparcie przy wyliczaniu części dochodowej,
 • wsparcie przy przygotowaniu rozliczenia dotacji.

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku – możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Piątnica.

Gmina Piątnica partnerem programu CZYSTE POWIETRZE

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy i w terminie 5 dni roboczych przekazany do WFOŚiGW w Białymstoku. Zabierasz z sobą kopię wniosku z potwierdzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Białymstoku. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Korzystając z wsparcia obsługi Punktu Informacyjnego w Urzędzie Gminy masz większą pewność, że:

 • wniosek jest na obowiązującym formularzu,
 • wniosek jest prawidłowo podpisany (wnioskodawca, małżonek, współwłaściciele, członkowie gospodarstwa domowego),
 • wnioskodawca wskazał prawo własności/współwłasności do budynku/lokalu mieszkalnego lub nieruchomości w przypadku domu nowo budowanego,
 • wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
 • wniosek o dofinansowanie jest poprawny pod względem rachunkowym (wyliczenie dochodu, prawidłowość dokumentów potwierdzających wysokość dochodu, np. data wydania, wnioskowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, czy koszty kwalifikowane oraz kwoty dofinansowania zostały prawidłowo określone i wyliczone, czy okres realizacji przedsięwzięcia został prawidłowo wyliczony).

Zanim zadzwonisz i umówisz się na spotkanie, PRZYGOTUJ koniecznie:

 

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany – przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa – w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. – dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnię użytkową budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • PIT za poprzedni rok (dla wniosków składanych do dnia 1.05.2021 r. przygotuj PIT za 2019, po 1.05.2021 obowiązują dochody wykazane w PIT za 2020).
 • Wnioskodawca/właściciel – współwłaściciel – współmałżonek

 

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania dotyczące Programu dostępne na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/

Broszura informacyjna Programu „Czyste Powietrze”

Kwota wypłaconych dotacji 7 072 180 zł

Dla mieszkańców

Komunikat NFOŚiGW

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy,

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Urząd Gminy Piątnica zawiadamia!

Drodzy Mieszkańcy! Urząd Gminy Piątnica  zawiadamia wszystkich mieszkańców Gminy, że nie współpracuje z żadną firmą prowadzącą nabór na dofinansowanie do zakupu pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Dofinansowań. W związku z powyższym prosimy o zachowanie czujności i rozwagę. 

Czytaj wiecej »
Najważniejsze informacje

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem

Czytaj wiecej »