Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

/ / Przydomowe oczyszczalnie ścieków / /

Informacje o programie

Uchwałą nr 60/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. przyjęto regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalne rozwiązania techniczne zastosowane w przydomowych oczyszczalniach to:

 1. Oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),
 2. Oczyszczalnia ze złożem biologicznym (zraszanym lub tarczowym),
 3. Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe).

Dofinansowanie na zakup i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest jednorazowo w wysokości 2500 zł, na podstawie złożonego wniosku. Dotacje przyznawane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Ilość dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gminny program dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków powstał w 2019 roku.  Dotacja celowa z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica ma które zapewnić oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

0
2019 rok
0
2020 rok
0
2021 rok
0
2022 rok

Program przewiduje dofinansowania na:

 • zakup domowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Dofinansowaniu nie podlegają::

 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
 • koszty transportu;
 • oczyszczalnie ścieków wymagające stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności
  angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.

 

 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zasad regulaminu oraz na podstawie złożonych dokumentów:

 1. wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, który stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami;
 2. prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości
  oczyszczalni (lub ich kopii);
 3. opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymagań określonych w przepisach prawa (lub ich kopii).

  Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Piątnica, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do regulaminu.

Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy Piątnica:

 1. 1.wniosku o wypłatę dotacji – zgłoszenia wybudowania oczyszczalni, który zawiera:
 • zgłoszenie uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków
 • prawomocne zgłoszenie budowlane /pozwolenie na budowę (złożone po podpisaniu umowy na
  dofinansowanie)(kopia)
 • prawomocne pozwolenie wodno prawne (złożone po podpisaniu umowy na dofinansowanie) (kopia)
 • pozwolenie na użytkowanie (kopia)
 • Instrukcja prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczona podpisem producenta lub osoby
  uprawnionej (kopia)
 • oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Regulaminu oraz umowy dotacji;

2. oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy, pokwitowanie otrzymania gotówki);

3.  oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli dotyczy).

Bez kategorii

PROGRAM DOFINANSOWANIA POMP CIEPŁA

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii. Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się

Czytaj wiecej »
Najważniejsze informacje

Ogłoszenie o trzecim naborze wniosków o udzielenie grantów na zakup i budowę mikroinstalacji OZE.

  OGŁOSZENIE O TRZECIM NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW NA ZAKUP I BUDOWĘ MIKROINSTALACJI OZE WÓJT GMINY PIĄTNICA ogłasza trzeci otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: fotowoltaicznych i solarnych

Czytaj wiecej »