Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

/ / Przydomowe oczyszczalnie ścieków / /

Informacje o programie

Uchwałą nr 60/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. przyjęto regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalne rozwiązania techniczne zastosowane w przydomowych oczyszczalniach to:

 1. Oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),
 2. Oczyszczalnia ze złożem biologicznym (zraszanym lub tarczowym),
 3. Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe).

Dofinansowanie na zakup i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest jednorazowo w wysokości 2500 zł, na podstawie złożonego wniosku. Dotacje przyznawane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Ilość dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gminny program dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków powstał w 2019 roku.  Dotacja celowa z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica ma które zapewnić oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2019 rok
0
2020 rok
0
2021 rok
0
2022 rok
0

Program przewiduje dofinansowania na:

 • zakup domowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Dofinansowaniu nie podlegają::

 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
 • koszty transportu;
 • oczyszczalnie ścieków wymagające stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności
  angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.

 

 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zasad regulaminu oraz na podstawie złożonych dokumentów:

 1. wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, który stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami;
 2. prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości
  oczyszczalni (lub ich kopii);
 3. opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymagań określonych w przepisach prawa (lub ich kopii).

  Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Piątnica, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do regulaminu.

Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy Piątnica:

 1. 1.wniosku o wypłatę dotacji – zgłoszenia wybudowania oczyszczalni, który zawiera:
 • zgłoszenie uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków
 • prawomocne zgłoszenie budowlane /pozwolenie na budowę (złożone po podpisaniu umowy na
  dofinansowanie)(kopia)
 • prawomocne pozwolenie wodno prawne (złożone po podpisaniu umowy na dofinansowanie) (kopia)
 • pozwolenie na użytkowanie (kopia)
 • Instrukcja prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczona podpisem producenta lub osoby
  uprawnionej (kopia)
 • oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Regulaminu oraz umowy dotacji;

2. oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy, pokwitowanie otrzymania gotówki);

3.  oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli dotyczy).

Centrum Usług Samorządowych

W Szkole Podstawowej w Piątnicy powstanie ekopracownia przyrodnicza

Gmina Piątnica otrzymała dotację w wysokości 49 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie szkolnej ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. mjr. Wł. Raginisa w Piątnicy” w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Promesy dla jednostek OSP w ramach programu „Mały Strażak”

W dniu 29.08.2023 r. na placu obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach programu „Mały Strażak”, do którego nabór prowadził Wojewódzki

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Koła Gospodyń Wiejskich z dofinansowaniem

Gmina Piątnica  decyzją Ministra Sprawiedliwości otrzymało dotację w wysokości 18 599,96 zł na realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Piątnica na organizację

Czytaj wiecej »
Biznes i inwestycje

Prace drogowe w Marianowie zgodnie z planem

Trwają prace związane z przebudową oraz rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo. Wszelkie prace budowlane wykonywane są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Mamy nadzieję, że najpóźniej we wrześniu kierowcy, w tym mieszkańcy naszej Gminy będą mogli wygodnie

Czytaj wiecej »