Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

/ / Przydomowe oczyszczalnie ścieków / /

Informacje o programie

Uchwałą nr 60/X/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 września 2019 r. przyjęto regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątnica, które zapewniają oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalne rozwiązania techniczne zastosowane w przydomowych oczyszczalniach to:

 1. Oczyszczalnia z osadem czynnym (przepływowa lub SBR),
 2. Oczyszczalnia ze złożem biologicznym (zraszanym lub tarczowym),
 3. Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków (osadnik gnilny + złoże hydrofitowe).

Dofinansowanie na zakup i wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest jednorazowo w wysokości 2500 zł, na podstawie złożonego wniosku. Dotacje przyznawane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

Ilość dofinansowań na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gminny program dofinansowań do przydomowych oczyszczalni ścieków powstał w 2019 roku.  Dotacja celowa z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica ma które zapewnić oczyszczenie ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie
ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

0
2019 rok
0
2020 rok
0
2021 rok
0
2022 rok

Program przewiduje dofinansowania na:

 • zakup domowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Gmina nie przyjmuje dokumentów związanych z rozliczeniem dofinansowania, a jedynie udziela pomocy przy ich kompletowaniu.

Dofinansowaniu nie podlegają::

 • koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • koszty budowy sieci sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy łączących kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;
 • koszty transportu;
 • oczyszczalnie ścieków wymagające stałego nadzoru, regulacji zaworami lub innych czynności
  angażujących w sposób ciągły zgłaszającego, aby zachować prawidłowe działanie oczyszczalni.

 

 

Dofinansowanie udzielane jest na podstawie zasad regulaminu oraz na podstawie złożonych dokumentów:

 1. wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, który stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu wraz z załącznikami;
 2. prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości
  oczyszczalni (lub ich kopii);
 3. opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymagań określonych w przepisach prawa (lub ich kopii).

  Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji, przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Piątnica, w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do regulaminu.

Beneficjent po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy Piątnica:

 1. 1.wniosku o wypłatę dotacji – zgłoszenia wybudowania oczyszczalni, który zawiera:
 • zgłoszenie uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków
 • prawomocne zgłoszenie budowlane /pozwolenie na budowę (złożone po podpisaniu umowy na
  dofinansowanie)(kopia)
 • prawomocne pozwolenie wodno prawne (złożone po podpisaniu umowy na dofinansowanie) (kopia)
 • pozwolenie na użytkowanie (kopia)
 • Instrukcja prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, poświadczona podpisem producenta lub osoby
  uprawnionej (kopia)
 • oświadczenie osoby uprawnionej o zgodności wykonanej oczyszczalni z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami Regulaminu oraz umowy dotacji;

2. oryginałów faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu oczyszczalni ścieków oraz dokumentów potwierdzenia zapłaty (np. przelew bankowy, pokwitowanie otrzymania gotówki);

3.  oświadczenia o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (jeśli dotyczy).

Dla mieszkańców

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam

Czytaj wiecej »
Biznes i inwestycje

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej. Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie (PROW).    Wykonawcą robót jest

Czytaj wiecej »
Biznes i inwestycje

Budowa drogi Marianowo

W dniu 22.11.2022 r. Wójt Gminy Piątnica podpisał umowę z wykonawcą robót firmą KOP-TRANS Jan Chrostowski,  ul. Biodry  14, 18-420 Jedwabne na zadnie pn. „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo” Planowana inwestycja zakłada przebudowę

Czytaj wiecej »
Biznes i inwestycje

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem zakończona

„Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w budynkach świetlic wiejskich w Górkach-Sypniewo, Krzewie i Poniacie” w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” została zakończona  z końcem października

Czytaj wiecej »
Dla mieszkańców

Przypomnienie o terminie składania wniosków

Termin Przypominamy, że wszystkie wnioski o wypłatę dodatku węglowego, pelletu, drewna kawałkowego, oleju opałowego , LPG oraz wnioski dla podmiotów wrażliwych są przyjmowane do 30 listopada 2022 po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Czytaj wiecej »
Biznes i inwestycje

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Gmina Piątnica zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego  z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt zrealizowany został na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3151/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska

Czytaj wiecej »