Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Deklaracja za odpady

/ / DEKLARACJA ZA ODPADY / /

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są odpady komunalne

Odpady komunalne, zwane także bytowymi lub – popularnie – śmieciami, to odpady, które:

  • powstają w gospodarstwach domowych,
  • powstają w innych miejscach, ale ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W takim przypadku muszą to być odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Kto składa deklaracje

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych,
  • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • innych podmiotów władających nieruchomością.

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli nieruchomości, to wykonuje go ten podmiot, który faktycznie włada nieruchomością. Właściciele mogą też zawrzeć pisemną umowę wskazując podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji i wykonywania innych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym lokale stanowią odrębną własność, to deklarację za wywóz śmieci za właścicieli lokali składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. To znaczy, że osoba posiadająca spółdzielcze prawo do lokalu lub faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej, nie musi samodzielnie składać deklaracji.

Kiedy trzeba płacić za odbiór odpadów komunalnych (śmieci)

Jeśli na twojej nieruchomości:

  • mieszkają mieszkańcy – płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
  • nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – płacisz za każdy miesiąc, w którym na tej nieruchomości powstały odpady komunalne,
  • znajduje się domek letniskowy albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – płacisz za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.