Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Koła łowickie

/ /KOŁA ŁOWIECKIE / /

Koła Łowieckie na terenie Gminy Piątnica

http://www.lomza.pzlow.pl/   strona Polskiego Związku Łowieckiego – Zarząd Okręgowy w Łomży

SZKODY ŁOWIECKIE

Na obszarze gminy Piątnica działają trzy koła łowieckie. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne należy zgłaszać do poszczególnych kół, które to zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 2018 r. poz. 2033.) obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

 1. koło łowieckie „Trop”
 2. koło łowieckie „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemii Łomżyńskiej”
 3. Koło Łowieckie „Słonka” w Rutkach

Wniosek zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szkodę należy zgłosić na piśmie w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także tych powstałych przy wykonywaniu polowania oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

 • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
 • przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Wniosek o oszacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji;

w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Wniosek musi zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które poniosło straty;
 • adres i miejsce zamieszkania rolnika lub siedzibę;
 • numer telefonu rolnika;
 • miejsce wystąpienia szkody;
 • rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ważne! Wniosek musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Informacje na temat przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych

Na podstawie art. 42b. ust. 1e ustawy prawo łowieckie (Dz. U. z 2018r. poz. 1507) Wójt Gminy Piątnicy  informuje o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla poszczególnych kół łowieckich działających na terenie Gminy Piątnica. Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

Planowane terminy i miejsca polowań

Terminarz polowań zbiorowych koła łowieckiego „Trop” w Białymstoku sezonie 2021/2022

https://bip.gminapiatnica.pl/ogloszenia/biezace-informacje/2205-terminarz-polowan-zbiorowych-kola-lowieckiego-trop-w-bialymstoku-sezonie-2021-2022

 1. Terminarz polowań zbiorowych koła łowieckiego „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemii Łomżyńskiej” w Łomży w sezonie 2021/2022

https://bip.gminapiatnica.pl/ogloszenia/biezace-informacje/2204-terminarz-polowan-zbiorowych-kola-lowieckiego-towarzystwo-prawidlowego-myslistwa-w-ziemii-lomzynskiej-w-lomzy-w-sezonie-2021-2022

 1. Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Słonka” w Rutkach na rok gospodarczy 2021/2022

https://bip.gminapiatnica.pl/ogloszenia/biezace-informacje/2203-kalendarz-polowan-zbiorowych-kola-lowieckiego-slonka-w-rutkach-na-rok-gospodarczy-2021-2022