Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obsługa Rady Gminy

/ / Radni Gminy Piątnica / /

Radny Rady Gminy - kim jest?

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i prawo do diety. Wysokość pensji przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna.

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

 • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
 • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
 • wybór przewodniczącego rady,
 • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego.

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica informuje, że Przewodniczący Rady  lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje obywateli  w sprawach skarg i wniosków, których rozpatrywanie należy do właściwości Rady w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy Piątnica, w pokoju Przewodniczącego Rady.

Radni Rady Gminy Piątnica - kadencja 2024-2029

Tomasz Giełgut Radny
Okręg: Budy-Mikołajka, Górki-Sypniewo, Górki-Szewkowo, Kisielnica, Motyka
Sieniawski Paweł Radny
Okręg: Czarnocin , Marianowo
Gryglik Dorota Radna
Okręg: Jeziorko, Rządkowo
Chaberek Karolina Wiceprzewodnicząca Rady
Okręg: Piątnica Poduchowna: ul. Czarnocka ul. Cmentarna ul. Krótka ul. Słoneczna ul. Nadrzeczna ul. Stawiskowska ul. Wąska ul. Wesoła
Ostrowski Andrzej Radny
Okręg: Niewodowo Rakowo-Czachy Żelechy Wiktorzyn
Domitrz Urszula Radna
Okręg: Poniat, Kownaty, Kałęczyn
Dymek Andrzej Radny
Okręg: Kalinowo, Kalinowo-Kolonia, Elżbiecin, Zabawka, Wyrzyki
Mrozek Magdalena Radny
Okręg: Piątnica Poduchowna: ul. Szkolna ul. Jedwabieńska ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego Piątnica Włościańska
Wędrak-Chojnowska Elżbieta Radna
Okręg:Pęza Stary Drożęcin Drożęcin-Lubiejewo Nagórki Murawy
Konopko Marek Wiceprzewodniczący Rady
Okręg: Budy Czarnockie Nowy Cydzyn Stary Cydzyn
Kopczewski Jan Przewodniczący Rady
Okręg: Olszyny Olszyny-Kolonia Guty Wyłudzin Taraskowo Choszczewo
Sokołowski Mariusz Radny
Okręg: Rakowo-Boginie Krzewo Nowe Krzewo Kosaki
Sobuta Marcin Radny
Okręg: Dobrzyjałowo, Kobylin
Piasecki Artur Radny
Okręg: Drozdowo Truszki
Urbanowski Adam Radny
Okręg: Piątnica Poduchowna: ul. 33 Pułku Piechoty ul. Forteczna ul. Łąkowa ul. Nowa ul. Nowoprojektowana ul. Ogrodowa ul. Polna ul. Północna ul. Sadowa ul. Zielona

Stałe komisje Rady Gminy Piątnica - kadencja 2024-2029

Zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Gminy  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r.  poz. 3485 i z 2022 r. poz. 1397) Stałymi Komisjami Rady Gminy Piątnica są:

Komisja Rewizyjna

Do przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy: opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy Piątnica w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutoriom Wójtowi Gminy Piątnica, kontrola działalności Wójta Gminy Piątnica, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy Piątnica w zakresie kontroli.

Skład komisji:

 • Mrozek Magdalena (przewodnicząca)
 • Dymek Andrzej
 • Gryglik Dorota
 • Ostrowski Andrzej
 • Piasecki Artur
 • Sieniawski Paweł
 • Wędrak – Chojnowska Elżbieta

 

Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych

Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych należą sprawy: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, drogownictwa, ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie, rolnictwa,  handlu i usług, inwestycji gminnych.

Skład komisji:

 • Sobuta Marcin (przewodniczący)
 • Giełgut Tomasz
 • Konopo Marek
 • Kopczewski Jan
 • Sokołowski Mariusz

Komisja Budżetu i Spraw Społecznych

Do przedmiotu działania Komisji Budżetu i Spraw Społecznych należą sprawy: budżetu gminy,  wewnętrznego ustroju gminy oraz sołectw, organizacji urzędów i instytucji  gminnych,  porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania,  kultury i kultury fizycznej, zdrowia i pomocy Społecznej.

Skład komisji:

 • Piasecki Artur (przewodniczący)
 • Chaberek Karolina
 • Domitrz Urszula
 • Sieniawski Paweł
 • Urbanowski Adam

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należą sprawy: rozpatrywania skarg na działania Wójta Gminy Piątnica i gminnych jednostek organizacyjnych, rozpatrywania wniosków i petycji składanych 

przez obywateli.

Skład komisji:

 • Wędrak – Chojnowska Elżbieta (przewodnicząca)
 • Sobuta Marcin
 • Sokołowski Mariusz

 

Masz problem? Wyślij wiadomość do Radnego