Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Wójt Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  2. telefonicznie: 86 216 24 76

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Łukasz Mertin. Można się z nim kontaktować poprzez: e-mail na adres: ochronadanych@gminapiatnica.pl lub listownie: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy Piątnica.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)