Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Usuwanie drzew i krzewów

m.nowakowski_Piatnica-225

/ / USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW / /

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Właściciel (osoba fizyczna) usuwając drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia.


Zgłoszenie jest wymagane, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po złożeniu zgłoszenia przeprowadzana jest w ciągu 21 dni wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów. Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Zgłoszenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie na usunięcie drzewa

(działalność gospodarcza, instytucje, ogrody działkowe, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, tereny zieleni publicznej, Skarb Państwa)

Wniosek posiadacza nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy, o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
 1. imię, nazwisko (nazwę) i adres posiadacza oraz właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny;
 3. zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pni – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy [m2],
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 8. rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą prawo budowlane, określające usytuowanie drzew lub krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania (jeśli jest wymagany);
 10. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. pozwolenie na rozbiórkę lub pozwolenie na budowę, jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania takiego pozwolenia i kolidująca z drzewami lub krzewami; (nie dotyczy inwestycji liniowych celu publicznego

Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest wizja terenowa w celu oględzin drzew lub krzewów.

Decyzja zezwalająca na usunięcie wydawana jest nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych dokumentów.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

Zezwolenie nie jest wymagane na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.