Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Parki krajobrazowe

m.nowakowski_Piatnica-687

/ / PARKI KRAJOBRAZOWE / /

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 Parki krajobrazowe służą rekreacji krajoznawczej, wypoczynkowi oraz edukacji. Na terenach tych można prowadzić działalność gospodarczą z ograniczeniami wynikającymi z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego.

Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która jednocześnie określa zestaw obowiązujących zakazów wybranych spośród katalogu określonego w ustawie o ochronie przyrody.
 

8,38%

udział procentowy w powierzchni Polski

1976

powstał pierwszy Park Krajobrazowy

125

parków krajobrazowych w Polsce

26 141,68

ich łączna powierzchnia w km2

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Natura 2000
Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi
Rezerwaty
Użytki ekologiczne