Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 rok

Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 rok

Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty, marzec 2021 rok

Informujemy, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Piątnica za I kwartał 2021 r. nie uległy zmianie i będą wynosić:
  1. 19,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  2. 94,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i wówczas stawki opłaty będą wynosiły:

  1. 18,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
  1. 88,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Wójta Gminy Piątnica oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

  1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 57,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego 6-osobowego i większego wynosi 282,00 zł miesięcznie.

W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika przydomowego, właściciele nieruchomości zwolnieni są z obowiązku posiadania worka brązowego na bioodpady. Pracownicy Urzędu Gminy Piątnica mogą dokonywać kontroli w zakresie podanej w deklaracji informacji dotyczącej kompostowania odpadów w kompostowniku przydomowym oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Wpłaty należy uiszczać bez wezwania gotówką do sołtysa wsi lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu, które były dostarczone właścicielom nieruchomości w 2020 r.

Termin płatności 15 marzec 2021 r

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »