Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obowiązek nauki

Obowiązek nauki

Obowiązek nauki

Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Przepis art. 40 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów dziecka do powiadomienia organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostarczenie do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na adres mailowy: sekretariat@cus.gminapiatnica.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP do dnia 30 września każdego roku r. oświadczenia o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat bądź przedłożenia zaświadczenia ze szkoły.

Jednocześnie przypominamy, iż informacja o spełnianiu obowiązku powinna być przekazywana na początku każdego roku szkolnego – do ukończenia przez ucznia 18 lat.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »