Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIĄTNICA W CZĘŚCI OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH: KALINOWO, DROZDOWO, NIEWODOWO, RAKOWO-CZACHY, RAKOWO-BOGINIE, KRZEWO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 113/XVII/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo,

zawiadamiam,

że w dniach od 10.01.2022 r. – 31.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica, w pokoju nr 3, w godzinach 7:30-15:30

będzie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza są dostępne również w załącznikach poniżej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 31.01.2022 r. o godzinie 13:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość ? poprzez platformę komunikacji internetowej. Link do spotkania: http://bityl.pl/ck5fo.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ugpiatnica@gminapiatnica.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Piątnica.

Załączniki

Ostatnie wpisy