Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Od 4 stycznia można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia można już składać wnioski o dodatek osłonowy

Będzie on wypłacany w 2022 w dwóch ratach. Dla kogo dodatek osłonowy? Ile można zyskać? Wysokość dodatku osłonowego zależy od dochodu, ale też źródła ciepła.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10

(UWAGA WPISU DO CENTRALNEJ BAZY EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW MOŻNA DOKONAĆ SAMEMU https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow   LUB W POKOJU NR. 3 W BUDYNKU URZĘDU GMINY ? TAKI WPIS JEST NIEZBĘDNY DO PODWYŻSZONEGO DODATKU)

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe); osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego ? w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego ? w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany ? w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego; osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(UWAGA WPISU DO CENTRALNEJ BAZY EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW MOŻNA DOKONAĆ SAMEMU  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow LUB W POKOJU NR. 3 W BUDYNKU URZĘDU GMINY ? TAKI WPIS JEST NIEZBĘDNY DO PODWYŻSZONEGO DODATKU )

Plakat PDF dodatek osłonowy

Ostatnie wpisy