Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2022/2023

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica na rok szkolny 2022/2023

Postepowanie rekrutacyjne i postepowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr 10.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2022/2023 oraz w Zarządzeniu nr 11.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica.

 1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postepowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu)
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia
  i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
 6. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 7. wnieść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 8. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Załączniki:

11.2022 rekrutacja I klasa 2022.2023

uchwała 144.XXVI.2017

10.2022 rekrutacja przedszkole 2022.2023

Ostatnie wpisy

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że od dnia 25.05.2023r przyjmuje skierowania w związku  z przystąpieniem do podprogramu Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2023 r. w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej dla miejscowości: Kownaty – bud. nr 67, 68, 79, 80, 80a, 81, 82, 83 (w godzinach

Czytaj więcej »