Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

WAŻNE INFORMACJE PRZED WYPEŁNIANIEM WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

WAŻNE INFORMACJE PRZED WYPEŁNIANIEM WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

WAŻNE INFORMACJE PRZED WYPEŁNIANIEM WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

WAŻNE INFORMACJE PRZED WYPEŁNIANIEM WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU

w ramach projektu pt. ?Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica? o nr WND-RPPD.05.01.00-20-0893/20

Wniosek o wypłatę grantu po odebraniu instalacji Grantobiorca złoży w Urzędzie Gminy po dokonaniu odbioru instalacji fotowoltaicznej przez inspektora nadzoru oraz po dokonaniu płatności za instalację wniosek o wypłatę grantu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu o udzielenie grantu) wraz z odpowiednimi dokumentami:

1.    Protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami (Załącznik nr 6 do Regulaminu o udzielenie grantu):

§  Oświadczenie Wykonawcy instalacji odnawialnego źródła energii

§  Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego i ekologicznego zadania

§  Projekcję przedstawiającą przewidywaną produkcję energii dla wykonanej instalacji

§  Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń

§  Instrukcja użytkowania instalacji OZE

§  Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji.

§  Podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznej)

§  Kosztorys powykonawczy lub zestawienie wykonanych prac podpisane przez Wykonawcę

2.    Kopia umowy z wykonawcą poświadczona za zgodność z oryginałem

3.    Kopia dowodów księgowych (rachunki, faktury) poświadczonych za zgodność z oryginałem

4.    Kopia dowodu zapłaty

5.    Uzupełniona karta informacji o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej (Załącznik 8 do Regulaminu o udzielenie grantu)

6.    Zdjęcia dokumentujące istnienie instalacji. Np. na falowniku powinna znaleźć się informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia i to zdjęcie koniecznie też dołączyć (wzór naklejki stanowi Załącznik).

Wszystkie dokumenty powinny być spięte oraz włożone do skoroszytu, który umożliwi wpięcie ich do segregatora. Składanie wniosku o wypłatę grantu komplet dokumentów wniosku o wypłatę grantu należy składać wyłącznie w wersji papierowej w 1 egzemplarzu w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operator pocztowego.

Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę na podstawie Regulaminu powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ?. (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego wyżej lub błędu w dokumencie Grantobiorca będzie miał 7 dni kalendarzowych na skorygowanie/uzupełnienie dokumentacji od dnia otrzymania wezwania. Weryfikacja wniosku o wypłatę grantu W przypadku niezłożenia wniosku o wypłatę grantu z załącznikami lub złożenia ich po terminie Grantodawca ma prawo rozwiązać umowę o powierzenie grantu. W przypadku stwierdzenia podczas oceny występowania błędów, omyłek lub rozbieżności w złożonej dokumentacji Grantodawca ma prawo wezwać Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień i poprawek we wskazanym terminie.

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na dole strony w plikach do pobrania.

UWAGA: WYKONAWCA DOKONUJĄCY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ/ SOLARNEJ JEST ZOBOWIĄZANY POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY DOKONA ODBIORU TEJ INSTALACJI Z RAMIENIA URZĘDU GMINY PIĄTNICA

WAŻNE: Grantobiorca, zarówno w trakcie realizacji projektu, a także w okresie jego trwałości (czyli przez 5 lat od daty płatności końcowej), jest zobowiązany umożliwić Gminie Piątnica pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń dotyczących realizowanej mikroinstalacji OZE oraz do udostępnienia dokumentacji dotyczącej realizacji umowy o powierzenie grantu.

Załączniki do pobrania:

Odbiór końcowy

Karta informacyjna o ilości wyprodukowanej energii

Naklejka na falownik

Wniosek o płatność

Ostatnie wpisy