Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR.

Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR.

Wystartowała nowa edycja Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XXI edycja Programu skierowanego do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodziny byłego pracownika PGR, którzy zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Program stypendialny realizowany jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Program jest kierowany do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • zostaną przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys.mieszkańców, fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, który znajduje się na stronie stypendia-pomostowe.pl.

Kandydat ubiegający się o stypendium spełniający wyżej wymienione warunki, po przyjęciu na studia wypełnia wniosek on-line dostępny na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Termin złożenia wniosek on-line upływa 16 sierpnia 2022 r. o godz. 16.00. Następnie wydrukowany z systemu wniosek i listę wymaganych załączników  podpisuje i wraz z kompletem tych załączników, tj.:

 • dokument potwierdzający co najmniej 2 ? letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy);
 • kserokopię świadectwa dojrzałości
 • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia;
 • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, odcinki rent/ emerytur),
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w PGR przez co najmniej 2 lata (kserokopia świadectwa pracy z PGR)

składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego). Wykaz Oddziałów Terenowych KOWR i ich dane adresowe znajdują się pod adresem: www.kowr.gov.pl/kontakt/ot.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa ?REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW W RAMACH XXI EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 ? SEGMENT IA?.

Dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Białymstoku

Ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

Tel. (087) 562 79 97

Tel. (085) 664 31 53

Tel. (085) 664 31 68

urszula.kosinska@kowr.gov.pl

halina.kamienska@kowr.gov.pl

andrzej.skrzypkowski@kowr.gov.pl

lub

bezpośrednio do administratora programu:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

Tel. (042) 632 59 91, 631 95 58

e-mail: fep@fep.lodz.pl

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »