Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zła segregacja odpadów

Zła segregacja odpadów

Zła segregacja odpadów

Przypominamy, że stosownie do art. 6 ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i stwierdzonej nieprawidłowości w prowadzeniu selektywnej zbiórki, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Po pierwszej stwierdzonej nieprawidłowości selektywnego zbierania przez właściciela nieruchomości odpadów podmiot odbierający odpady oznacza pojemnik lub worek z nieprawidłowo posegregowanymi odpadami naklejką (zła segregacja). Odpady po ponownym przesegregowaniu zostaną odebrane w najbliższym terminie odbioru odpadów.

 

Jeżeli zaistniała sytuacja powtórzy się, w przypadku odpadów selektywnie zbieranych, wówczas podmiot odbierający odpady, kwalifikuje odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, a sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym opłaty podwyższonej.

Ostatnie wpisy