Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica z kolejnym dofinansowaniem z Programu Polski Ład

Gmina Piątnica z kolejnym dofinansowaniem z Programu Polski Ład

Gmina Piątnica z kolejnym dofinansowaniem z Programu Polski Ład

W trzeciej edycji naboru wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Tereny wsi Marianowo w okresie powojennym weszły częściowo w funkcjonowanie Państwowego Gospodarstwa Rolnego (PGR) z siedzibą w Marianowie, dlatego też gmina Piątnica złożyła wniosek „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo” i otrzymała na jego realizację dofinansowanie w kwocie 2 499 000,00 zł. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej Programu Inwestycji Strategicznych, wyniosła maksymalnie do 98% wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2%). Szacunkowa wartość całkowita inwestycji: 2 550 000,00 zł.

Projekt, na który gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie, przede wszystkim dotyczy poprawy estetyki  przestrzeni publicznej oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Marianowo. Przedsięwzięcie dotyczyć będzie przebudowy z rozbudową dróg gminnych we wsi Marianowo na dług. 429,98 m, tj.:

 • drogi gminnej nr 105659B Marianowo – Budy Czarnockie – Cydzyn Nowy na odc. 236,51 m
 • drogi gminnej Marianowo – od drogi gminnej nr 105659 B do drogi do przepompowni ścieków na dług. 17,30 m
 • dojazdów do bloków nr 4 i 6a z drogi gminnej nr 105659B do drogi do przepompowni ścieków na dług. 131,55 m.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 

 • wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i żwirowej
 • rozbiórkę istniejących ogrodzeń i przepustów kolidujących z projektowanym zakresem robót
 • przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i energetycznej
 • rozbiórkę istniejącej sieci ciepłowniczej na odc. kolizji z projektowaną inwestycją
 • wykonanie poboczy
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej
 • przebudowę i budowę nowych zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne
 • budowę rowów krytych i otwartych
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »