Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że na terenie gminy Piątnica obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje:

Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna pokój nr 3

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego

Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • PESEL
  • adres zamieszkania,
  • numeru telefonu oraz adresu e-mail – dane nieobowiązkowe,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze (potwierdzenie nr konta)

W formularzu wniosku o dodatek węglowy należy również podać dane dotyczące wielkości gospodarstwa domowego i jego członków oraz informację dotyczącą źródła ogrzewania.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Piątnica po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wnioski można składać:

* elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

* papierowo w Urzędzie Gminy Piątnica w godzinach: 8-15

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Urzędzie Gminy Piątnica pod numerem 86 215 21 62

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

UWAGA! Prosimy o przemyślane składanie wniosków o dodatek węglowy  i określenie składu gospodarstwa domowego.

Wnioski mają termin wypłaty 30 dni i zmiany nie będą możliwe po złożeniu wniosku.

Ostatnie wpisy