Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych

Informacja o oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych

Informacja o oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych

Wójt Gminy Piątnica przypomina, że wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2022 r. należy składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” uruchomionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 lipca 2022 r., dostępnej na stronie internetowej ministerstwa pod adresem https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Wniosek można złożyć jeżeli na obszarze prowadzonych upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – „Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.”

Zagrożenie suszą na terenie gminy można sprawdzić samodzielnie na stronie Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach pod linkiem https://susza.iung.pulawy.pl/, następnie należy wybrać „Tabele dla gmin” i wskazać poszczególne dane takie jak rok, województwo, powiat oraz gminę. Na stronie tej znajdziemy również : informacje dotycząca wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, komentarz agrometeorologa, mapy KBW, mapy zagrożenia suszą.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
  • posiada Profil Zaufany.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych należy przygotować następujące dokumenty:

  • numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy,  gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy,  potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Aplikacja jest powiązana z danymi dotyczącymi upraw i zwierząt zgłoszonych do ARiMR. Zgłaszając szkodę suszową, rolnik wybiera z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią wyliczenie wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego. Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziom strat. Jeśli rolnik wniosku wpisze uprawy dotknięte suszą, które nie były zgłoszone do dopłat oraz nie zostały objęte suszą zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br., aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia. Wypełniony wniosek, po uzupełnieniu informacji należy podpisać PROFILEM ZAUFANYM i wysłać w aplikacji do 15 października 2022r.

Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem zbiór plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę. Protokół oszacowania należy zachować gdyż jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

Dodatkowych informacji na temat działania aplikacji można uzyskać bezpośrednio w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.15-16.15 pod numerem telefonu: 22 623 17 64

Poniżej znajduje się instrukcja wypełniania wniosku za pomocą aplikacji oraz krótki artykuł o samej aplikacji

Ostatnie wpisy