Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła – aktualizacja i dodatkowe informacje

Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła – aktualizacja i dodatkowe informacje

Dodatek na węgiel i inne źródła ciepła – aktualizacja i dodatkowe informacje

Urząd Gminy Piątnica informuje, iż osoby, które złożyły wniosek o wypłatę dodatku węglowego i po 11 sierpnia 2022 r. dokonały korekty w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw tj. zmieniły w punkcie B03 Rodzaj stosowanych w kotłach paliw stałych – z pelletu drzewnego lub innych źródeł ciepła na węgiel i paliwa węglopochodne nie mają prawa do otrzymania dodatku węglowego zgodnie z art. 2 ust.1 znowelizowanej ustawy o dodatku węglowym ( Dz. U z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).

W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia do tut. organu przez w/w wnioskodawców prośby o umorzenie prowadzonego postępowania w zakresie wypłaty dodatku węglowego, a następnie złożenie nowego wniosku na inne źródła ciepła tj. takie, jakie było wykazane w deklaracji  dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – do dnia 11 sierpnia 2022r. W sytuacji nie złożenia takiej prośby zostanie wydana decyzja odmowna na dodatek węglowy.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 2 ust. 3a i 3b znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Również w przypadku zainstalowanych, zgłoszonych i eksploatowanych dwóch źródeł ciepła przez dwa gospodarstwa domowe zamieszkujące pod tym samym adresem jeden dodatek na główne źródło ciepła otrzyma tylko ten wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy.

Ponadto, informujemy, że dodatki przysługują wyłącznie wnioskodawcy faktycznie zamieszkującemu pod wskazanym we wniosku adresem.

Można otrzymać tylko jeden dodatek na jedno źródła ciepła np. jeżeli złożony został wniosek o dodatek węglowy to nie przysługuje dodatek na pellet i inne źródła ciepła.

Ostatnie wpisy

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica zakupiła automatyczny defibrylator AED. To automatyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić nawet osobę bez przygotowania medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. W przypadku zatrzymania akcji serca, defibrylator zwiększa

Czytaj więcej »