Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Tworzymy program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Tworzymy program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Tworzymy program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przygotowaniem przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2022 zgodnie z UCHWAŁĄ NR 232/XXXIII/2021 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica : https://bip.gminapiatnica.pl/rada-gminy/uchwaly-rady-gminy/2335-uchwaly-z-xxxviii-sesji-rady-gminy-odbytej-30-grudnia-2021-r

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2022 r. Prosimy szczególnie  o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Propozycje zapisów do przyszłorocznego programu współpracy na Formularzu Zmian zamieszczonym poniżej, można przesyłać na adres e-mail: k.modzelewska@gminapiatnica.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Termin zgłaszania uwag – do 26 października 2022 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

Przygotowany dokument projektu programu współpracy na 2023 rok poddany zostanie konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi.

Do pobrania:  FORMULARZ UWAG I PROPOZYCJI

Ostatnie wpisy