Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zakończono konsultacje projektu programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zakończono konsultacje projektu programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zakończono konsultacje projektu programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2023 rok.
 
 
 
         Zgodnie z uchwałą Nr 234/XLI/10 Rady Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Piątnica w dniu 9 listopada 2022 r. ogłosił konsultacje dotyczące projektu programu współpracy na 2023 rok gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
        Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag i sugestii podmiotów sektora pozarządowego w dziedzinach stanowiących przedmiot ich działalności.
 
       Termin konsultacji wyznaczono w terminie od 6 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022r.
 
       Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem programu współpracy oraz formularzem  konsultacji zamieszczono na oficjalnej stronie internetowej  Urzędu Gminy Piątnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dokumenty dostępne były także w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w pok. 20.      
 
            W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i uwag.
 
            Do Urzędu Gminy Piątnica, w okresie przeznaczonym na konsultacje, nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie dotyczące projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Załącznik: Sprawozdanie

Ostatnie wpisy