Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Budowa drogi Marianowo

Budowa drogi Marianowo

Budowa drogi Marianowo

W dniu 22.11.2022 r. Wójt Gminy Piątnica podpisał umowę z wykonawcą robót firmą KOP-TRANS Jan Chrostowski,  ul. Biodry  14, 18-420 Jedwabne na zadnie pn. „Przebudowa z rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo”
 
Planowana inwestycja zakłada przebudowę z rozbudową dróg gminnych na terenie po PGR we wsi Marianowo na długości 429,98 m, tj.:
 
– drogi gminnej nr 105659B Marianowo – Budy Czarnockie – Cydzyn Nowy na odc. 250,45 m
– drogi gminnej nr 159 008B Marianowo– od drogi gminnej nr 105659B do drogi do przepompowni ścieków na odcinku 47,98 m;
– dojazdów do bloków nr 2, 4 i 6a z drogi gminnej nr 159 008B o długości 131,55 m.
 
 
 Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowanym zakresem robót,
 • rozbiórkę: istniejącej nawierzchni bitumicznej i żwirowej, istniejących ogrodzeń i przepustów kolidujących z projektowanym zakresem robót oraz istniejącej sieci ciepłowniczej na odcinkach kolizji z projektowaną inwestycją,
 • przebudowę istniejącej sieci: wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej i oświetlenia drogowego,
 • przebudowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 105659B,
 • wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze gminnej nr 159008B oraz na dojazdach do bloków,
 • wykonanie poboczy,
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 • przebudowę i istniejących oraz budowę nowych zjazdów na posesje, pola i drogi wewnętrzne
 • budowę rowów krytych i otwartych,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania – 2 618 667,55 PLN brutto z czego 2 499 000,00 PLN Gmina Piątnica otrzymała w ramach dofinansowania z  Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Ostatnie wpisy