Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Porozumienie międzygminne w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Porozumienie międzygminne w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Porozumienie międzygminne w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz wójt Gminy Łomża Piotr Kłys podpisali porozumienie międzygminne powołujące Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży przy opracowywaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ideą podpisanego dokumentu jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, wzmacnianie i rozwój wzajemnych więzi partnerskich oraz integracja terytorialna przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, porozumienie międzygminne jest jedną z form współpracy gmin w celu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obszarze tzw. miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). Przy pomocy ZIT Miasto Łomża wraz z Gminą Łomża, Gminą Nowogród, Gminą Piątnica będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia. Powołanie Związku ZIT umożliwia opracowanie strategii ZIT, a następnie korzystnie ze wsparcia finansowego na realizację wspólnych projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.  Bez zawiązania Związku ZIT i opracowania Strategii ZIT, samorządy korzystałyby wyłącznie z puli środków unijnych przeznaczonych dla całego Województwa Podlaskiego, a tak będą miały wyodrębnione środki do korzystania w ramach Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Zakres Zintegrowanych Strategii Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych został zawarty w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Porozumienie zostało zawarte na okres programowania, negocjowania i przygotowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do jej opracowania. Miasto Łomża będzie pełniło rolę Lidera porozumienia, który został upoważniony do reprezentowania Miasta Łomża, Gminy Łomża, Gminy Nowogród, Gminy Piątnica przed organami administracyjnymi wszystkich instancji we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących wydania decyzji, uzgodnień, opinii i innych aktów związanych z realizacją zadań na rzecz opracowania Strategii ZIT MOF Miasta Łomży i innych dokumentów oraz jej wdrożenia.  Dokument będzie wykonany w ramach projektu „Centrum Wsparcia Doradczego CWD-Plus”, realizowanego przez Fundację Funduszu Współpracy oraz Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ostatnie wpisy