Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli posiadasz zezwolenie cateringowe lub detaliczne na sprzedaż napojów alkoholowych, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składa się oświadczenie. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy w minionym roku posiadali zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedanych napojów alkoholowych, wykazana w oświadczeniu, stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na bieżący rok kalendarzowy.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 31 stycznia. Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to termin na złożenie oświadczenia nie przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Dlatego w takiej sytuacji oświadczenie należy złożyć w poprzednim dniu roboczym. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to oświadczenie złóż najpóźniej w piątek.

Jeśli oświadczenia nie zostanie złożone do 31 stycznia, zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni.

Aby uniknąć takiej sytuacji, należy w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. W tej sytuacji zapłacisz dodatkową opłatę w wysokość  30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwolenia np. w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych przy podstawowej wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń dodatkowa opłata będzie wynosi 945 zł.

O ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu w przypadku wygaszenia zezwolenia będzie można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W oświadczeniu należy podać wartości brutto sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych, w zależności od zawartości alkoholu tj. :

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,
 • powyżej 18% alkoholu.

Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł.

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wpłacić :

 • jednorazowo, do 31 stycznia ​roku objętego zezwoleniem,
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ​roku objętego zezwoleniem.
 • w przypadku przedsiębiorców których zezwolenia kończą się w trakcie trwania roku na który wylicza się opłatę, opłatę wnosi się jednorazowo do okresu trwania zezwolenia.

Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

Wpłat z tytułu złożonego oświadczenia należy dokonywać najlepiej w dniu złożenia oświadczenia (w wybrany przez siebie sposób tj. przelewem, w banku lub na poczcie) na rachunek bankowy w HEXA Banku Urzędu Gminy Piątnica

Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53; 18-421 Piątnica Poduchowna

68 8762 0009 0000 1270 2000 0020

W danych do przelewu należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy oraz adres. Natomiast w tytule należy wpisać nazwy zezwoleń oraz okres za jaki wnoszona jest opłata tj.

I – V (wpłata w styczniu), VI – IX ( wpłata w maju) i X – XII (wpłata we wrześniu).

W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Ważne! Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane, grozi za to grzywna.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Ostatnie wpisy