Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych:

  • dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zarządzeniu nr 7.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024,
  • dla klas I w zarządzeniu nr 6.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024.

           

Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  3. Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
  4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  5. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
  6. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  7. wnieść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  8. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Załączniki:

Ostatnie wpisy

Wiosenne Targi Ogrodnicze

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach Ogrodniczych Rozpoczynamy sezon targowo-wystawienniczy w PODR Szepietowo, a wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Jesteś miłośnikiem pracy w sadzie i ogrodzie? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych

Czytaj więcej »

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Na realizację

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuję, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii w dniu 28 marca 2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 dla miejscowości:  Wyrzyki (ST 2-842) – bud nr 26, 27, 28,

Czytaj więcej »