Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Kontrola szamb

Kontrola szamb

Kontrola szamb

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda nieruchomość na terenie Gminy Piątnica posiadająca zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków może być skontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy Piątnica.

 

Zakres kontroli obejmować będzie weryfikację umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica lub dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica. tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników.

 

Urząd Gminy Piątnica przypomina właścicielom nieruchomości, posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają, wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są w razie kontroli – do udokumentowania, że korzystają z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie kontrolującym podpisanej umowy z takim przedsiębiorcą lub dowodów opłat za te usługi.

 

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »