Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Kontrola szamb

Kontrola szamb

Kontrola szamb

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda nieruchomość na terenie Gminy Piątnica posiadająca zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków może być skontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy Piątnica.

 

Zakres kontroli obejmować będzie weryfikację umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica lub dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica. tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników.

 

Urząd Gminy Piątnica przypomina właścicielom nieruchomości, posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach, jakie na nich spoczywają, wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są w razie kontroli – do udokumentowania, że korzystają z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie kontrolującym podpisanej umowy z takim przedsiębiorcą lub dowodów opłat za te usługi.

 

Ostatnie wpisy

Wiosenne Targi Ogrodnicze

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach Ogrodniczych Rozpoczynamy sezon targowo-wystawienniczy w PODR Szepietowo, a wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Jesteś miłośnikiem pracy w sadzie i ogrodzie? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych

Czytaj więcej »

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Na realizację

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuję, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii w dniu 28 marca 2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 dla miejscowości:  Wyrzyki (ST 2-842) – bud nr 26, 27, 28,

Czytaj więcej »