Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury Fizycznej.

Ogłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury Fizycznej.

Ogłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury Fizycznej.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od 15 kwietnia 2023 roku do 10 grudnia 2023 roku oraz na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Wójt Gminy Piątnica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Kandydatem może być członek organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego
działalność pożytku publicznego na gminy Piątnica albo osoba przez nie wskazana,
spełniająca następujące kryteria:

  • korzysta z pełni praw publicznych i jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu, biorącego udział w konkursie,
  • nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności,
  • posiada doświadczenie w przedmiocie ogłoszonego konkursem zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w pracy Komisji.

Skład Komisji zostanie powołany przez Wójta Gminy Piątnica w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Piątnica.
Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, jak również zwrot kosztów podróży.

Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Osoby zainteresowane pracą w Komisji muszą wypełnić Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej.
Zgłoszenia prosimy składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 roku do godziny 15:30 w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica znajdującym się na parterze w pok. 8 bądź wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz zgłoszeniowy kandydata.

Ostatnie wpisy

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że od dnia 25.05.2023r przyjmuje skierowania w związku  z przystąpieniem do podprogramu Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2023 r. w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej dla miejscowości: Kownaty – bud. nr 67, 68, 79, 80, 80a, 81, 82, 83 (w godzinach

Czytaj więcej »