Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Konkurs ofert na wkłady własne do projektów dla organizacji pozarządowych

Konkurs ofert na wkłady własne do projektów dla organizacji pozarządowych

Konkurs ofert na wkłady własne do projektów dla organizacji pozarządowych

Do rozdysponowania jest 100 tys. zł. O pieniądze z tej puli na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach programów zewnętrznych mogą ubiegać się: stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl w terminie od 17 kwietnia do 7 maja br.

Celem konkursu ofert jest wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a) ustawy poprzez dofinansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z wykorzystaniem środków pochodzących spoza budżetu Województwa Podlaskiego.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których termin realizacji obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert w wersji elektronicznej – za pomocą generatora w serwisie Witkac.pl: 17.04.2023 r. – 07.05.2023 r.
Termin składania potwierdzenia złożenia oferty – osobiście, w godzinach pracy urzędu lub za pomocą poczty (liczy się data stempla pocztowego): 17.04.2023 r. – 08.05.2023 r.

W ramach realizacji zadania dofinansowany będzie tzw. „wkład własny” do projektu Oferenta, na którego realizację oferent pozyskał bądź jest w trakcie pozyskiwania środków finansowanych ze źródeł zewnętrznych w ramach krajowych i zagranicznych programów zewnętrznych tj. spoza budżetu Województwa Podlaskiego, których beneficjentem bezpośrednim są mieszkańcy województwa podlaskiego (pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów: Województwa Podlaskiego, samorządów lokalnych – powiatu, gminy, Wojewody Podlaskiego, a także ze środków europejskich, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – będących w dyspozycji Województwa Podlaskiego).

Konkurs obejmuje wsparcie realizacji zadań o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych, o których mowa w pkt. 1, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku, jeśli wymagany jest w nich wkład własny finansowy.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w regulaminie konkursu, który znajduje się poniżej.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »