Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok, informuję, iż warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie zadań publicznych jest aktualizacja oferty i dostosowanie budżetu do proponowanej dotacji.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Regulaminem konkursu należy przedłożyć aktualizację w następującym zakresie:

  1. Harmonogramu
  2. Opisu działań
  3. Planowanych kosztów

na obowiązujących drukach wskazanych poniżej.

Jednocześnie informuję, iż umowy z Oferentami zostaną podpisane po dostarczeniu ww. dokumentów a także pod warunkiem akceptacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Oferentów w 2022 roku. Kwalifikowalność wydatków obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Oferentem a Gminą Piątnica.

  1. Aktualizacja budżetu
  2. Zaktualizowany opis działań
  3. Zaktualizowany harmonogram

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »