Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok, informuję, iż warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie zadań publicznych jest aktualizacja oferty i dostosowanie budżetu do proponowanej dotacji.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Regulaminem konkursu należy przedłożyć aktualizację w następującym zakresie:

  1. Harmonogramu
  2. Opisu działań
  3. Planowanych kosztów

na obowiązujących drukach wskazanych poniżej.

Jednocześnie informuję, iż umowy z Oferentami zostaną podpisane po dostarczeniu ww. dokumentów a także pod warunkiem akceptacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Oferentów w 2022 roku. Kwalifikowalność wydatków obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Oferentem a Gminą Piątnica.

  1. Aktualizacja budżetu
  2. Zaktualizowany opis działań
  3. Zaktualizowany harmonogram

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »