Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Łomży i Sądzie Okręgowym w Łomży, Prezes Sądu Okręgowego w Łomży zwrócił się do Rady Gminy Piątnica z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


Do Sądu Okręgowego w Łomży – 1 ławnik, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 0,

Do Sądu Rejonowego w Łomży – 2 ławników, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 0.

 

Ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Przed przystąpieniem do wyboru ławników  rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy   swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie  spełnienia przez nich wymogów  określonych w ustawie.

 

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, 289 i 614)  oraz rozporządzenia Ministra  Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259, 1933 i 2155).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1/ posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2/ jest nieskazitelnego charakteru;

3/ ukończył 30 lat;

4/ jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  kandydowania co     najmniej od roku;

5/ nie przekroczył 70 lat;

6/ jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;

7/ posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1/ osoby zatrudnione w sądach powszechnych  i innych sądach oraz w prokuraturze;

2/ osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy      na drogę postępowania sądowego;

3/ funkcjonariusze Policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem     przestępczości  i wykroczeń;

4/ adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5/ radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6/ duchowni;

7/ żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8/ funkcjonariusze Służby Więziennej;

9/ radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać Radzie Gminy Piątnica:

– prezesi właściwych  sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących    stale na terenie gminy Piątnica,

w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

 

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

 Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się  na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której dołącza się następujące dokumenty:

1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2/ oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o     przestępstwo     ścigane  z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe;

3/ oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,     że władza rodzicielska  nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4/ zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki     zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o   podstawowej     opiece     zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak     przeciwwskazań do     wykonywania  funkcji  ławnika;

5/ dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu     osobistego.

UWAGA: Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  albo odpis lub zaświadczenie  potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

UWAGA: Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis  każdej  z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania  wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone  jako pierwsze na liście.

OPŁATY

 1. Koszt opłaty za wydawanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 2. Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydawanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia  z innego właściwego rejestru  lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej  w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników  wraz z wymaganymi dokumentami (druki) są dostępne:

– w Urzędzie Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53 pokój nr 16 (I piętro) na stanowisku do obsługi rady gminy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.00,

– na stronie internetowej Gminy Piątnica – www.gminapiatnica.pl 

– na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica – www.bip.gminapiatnica.pl  w zakładce: Wybory i referenda

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (86) 215 21 79

Dokumenty dotyczące wyborów  ławników sądowych należy składać w siedzibie

Urzędu Gminy  Piątnica  ul. Stawiskowska 53 pokój nr 8 (kancelaria) od poniedziałku do piątku   w godz. 7.00 do 15.00, w terminie do dnia  30 czerwca 2023 roku. 

 

Informacje dodatkowe

 1. Rada Gminy Piątnica zasięga od Podlaskiego  Komendanta Wojewódzkiego  Policji   informacji o kandydatach na    ławników.  Informacje  o kandydacie na ławnika uzyskuje    się i sporządza na zasadach   określonych  dla informacji o kandydacie  do objęcia   stanowiska sędziowskiego.
 2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Piątnica po upływie terminu,  o którym mowa w art. 162 § 1, tj. 30 czerwca 2023 r. a także zgłoszenia, które  nie będą   spełniać   wymagań  formalnych, o których mowa w art. 162 § 2 – 5 ustawy  z dnia 27     lipca 2001 r. – Prawo   o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, 289 i 614)  pozostawione zostaną bez   dalszego biegu. Przywrócenie  terminu do zgłoszenia  kandydatów jest niedopuszczalne.

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu  rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Dokumenty do pobrania:

 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Przez Urząd Gminy Piątnica – wybory ławników,
 • Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika,
 • Wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego władzy rodzicielskiej,
 • Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego,
 • Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z KRK.

 Piątnica Poduchowna, dnia  25 maja  2023 r.                                    

                                                                                                            

WÓJT GMINY PIĄTNICA

                                                                                      Artur Wierzbowski

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »