Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wapnowanie – regeneracja gleb

Wapnowanie – regeneracja gleb

Wapnowanie – regeneracja gleb

Ostatni rok Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

W tym roku kończy się prowadzony od 2019 roku Program.

Dofinansowanie tylko do 31 października 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przez NFOŚiGW założeniami dofinansowaniem objęte są tzw. koszty kwalifikowalne poniesione przez producentów rolnych do 31 października 2023 r. (data na fakturze dokumentującej zakup wapna nawozowego nie może być późniejsza niż 31.10.2023 r.).

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane to koszty zakupu wapna nawozowego, z wyłączeniem kosztów transportu i wysiewu:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. nr 183 poz. 1229);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

Zasady dofinansowania

Zgodnie z przyjętymi zasadami (ust. 7.3 pkt 4 Programu) dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata (liczone od daty zawarcia umowy).

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku:

https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/wapnowanie/

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »