Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Zakres zadania publicznego objętego konkursem określony jest w § 7 ust. 1 pkt. 3 Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″

Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%.

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie powierzenia zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na rzecz Gminy Piątnica.

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 03.01.2024 do 25.01.2024 roku do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, do pok. nr 8, w kopercie  z opisem: KONKURS- SPORT. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

  1. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  2. Załącznik Nr 2- Informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  3. Załącznik Nr 8 – Karta oceny formalnej
  4. Załącznik Nr 9 – karta oceny merytorycznej

Ostatnie wpisy

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r. odbędzie się Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, w tym osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Piątnica. Ośrodek wyznaczył gminnego koordynatora badania, który będzie

Czytaj więcej »