Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla organizacji pozarządowych w roku 2024.

Zakres zadania publicznego objętego konkursem określony jest w § 7 ust. 1 pkt. 3 Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″.

Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Należy przy tym uwzględnić, że wydatki z wnioskowanej dotacji w min. 10 % stanowią wkład własny, w tym w min. 5% wkład finansowy.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień przeznaczona została kwota w wysokości  100 000,00 zł, w podziale na poszczególne rodzaje zadań:

Zadanie 1. „Przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000,00 zł

Zadanie 2. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem” – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 39 500,00 zł

Zadanie 3. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii” – wysokość środków publicznych na realizację zadania: 20 500,00 zł .

Przyznanie dotacji na realizację zadania, następuje na zasadzie powierzenia zadania publicznego, o którym mówi art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na rzecz Gminy Piątnica.

Oferty wg wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 03.01.2024 do 25.01.2024 roku do Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, do pok. nr 8, w kopercie  z opisem: KONKURS- PROFILAKTYKA. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki:

  1. Wzór oferty
  2. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego
  3. Załącznik Nr 2- Informacja o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  4. Załącznik Nr 9 – Karta oceny merytorycznej

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »