Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSÓW OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSÓW OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

INFORMACJA DLA OFERENTÓW W ZWIĄZKU Z ROZSTRZYGNIĘCIEM KONKURSÓW OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

W związku z rozstrzygnięciem konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2024 rok, informujemy, iż warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie zadań publicznych jest aktualizacja oferty i dostosowanie budżetu do proponowanej dotacji.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Regulaminem konkursu należy przedłożyć aktualizację w następującym zakresie:

  1. Harmonogramu
  2. Opisu działań
  3. Planowanych kosztów

na obowiązujących drukach wskazanych poniżej.

zaktualizowany harmonogram

zaktualizowany opis działań

aktualizacja budżetu

Jednocześnie informujemy, iż umowy z Oferentami zostaną podpisane po dostarczeniu ww. dokumentów a także pod warunkiem akceptacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Oferentów w 2024 roku. Kwalifikowalność wydatków obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Oferentem a Gminą Piątnica.

Ostatnie wpisy