Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Budżet na 2024 r. jest budżetem rekordowo wysokim, najwyższym w historii gminy, z dochodami w wysokości 87 244 535 zł oraz wydatkami w wysokości 94 116 087,02 zł

Budżet na 2024 r. jest budżetem rekordowo wysokim, najwyższym w historii gminy, z dochodami w wysokości 87 244 535 zł oraz wydatkami w wysokości 94 116 087,02 zł

Budżet na 2024 r. jest budżetem rekordowo wysokim, najwyższym w historii gminy, z dochodami w wysokości 87 244 535 zł oraz wydatkami w wysokości 94 116 087,02 zł

Projekt budżetu – w tym także planowany sposób pokrycia deficytu – pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Najwięcej pieniędzy – ponad 22 mln zł – zapisano w projekcie budżetu na transport i łączność. Wydatki będą dotyczyły modernizacji i przebudowy wielu dróg gminnych, część inwestycji jest już w trakcie realizacji takie jak droga w Drozdowie ul. Kraska, Drożęcinie Starym, Murawach,  Kownatach, Kałęczynie, Budach Mikołajce, Motyce, kolejne będą realizowane już na wiosnę czyli ul. Cmentarna, Wesoła, Ogrodowa i Nowoprojektowana w Piątnicy, ul. Sportowa w Jeziorku. Realizacja jest możliwa dzięki środkom zewnętrznym, prawie 13 mln zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dużą pulę środków tj. ok. 6 mln zł przeznacza się również  na przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, już na wiosnę będziemy cieszyć się z nowej stacji uzdatniania wody w Drozdowie, której realizacja zbliża się ku końcowi, kontynuowana będzie dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej w kierunku Niewodowa i Rakowa.

W Piątnicy zostanie oddany do użytku nowy żłobek, bardzo oczekiwany przez naszych najmłodszych mieszkańców, dzięki dofinansowaniu  ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład ok. 4 mln zł oraz Programu Maluch+ ok. 7 mln zł. Będzie to nowoczesny obiekt, z którego korzystać będzie mogła setka dzieci. Dzięki tej formie wsparcia część rodziców będzie mogła wrócić na rynek pracy, a dzieciom  zapewniona zostanie profesjonalna opieka.

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostaną wykonane prace restauratorskie w dwóch kościołach parafialnych na terenie naszej gminy  w Piątnicy i Dobrzyjałowie, na ten cel otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie prawie 1  mln zł.

Na wydatki z funduszu sołeckiego dla 45 miejscowości zaplanowaliśmy kwotę ponad 1 milion zł. Mieszkańcy zadecydowali o realizacji różnych przedsięwzięć na terenie swoich sołectw, m.inn. budowie altanek, placów zabaw, zagospodarowaniu działek przy świetlicach oraz remontach świetlic.

Nadal zabezpieczyliśmy środki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Piątnica Włościańska – Kalinowo w kwocie ponad 2,7 mln zł, dodatkowo w ramach własnych środków przebudujemy wodociąg w tej drodze.

Ponadto w ostatnim czasie otrzymaliśmy dofinansowanie na bardzo oczekiwany projekt tj. na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie całej gminy. Wartość inwestycji to kwota 4 mln zł, w tym dofinansowanie 3,2 mln zł z programu Rozświetlamy Polskę.

Ostatnie wpisy