Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologiczne część 2) Fundusz Ekologii”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologiczne część 2) Fundusz Ekologii”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologiczne część 2) Fundusz Ekologii”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologiczne część 2) Fundusz Ekologii”,

Ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie:
Ogłoszenie o naborze umieszczone jest na stronie internetowej Funduszu
https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/fundusz-ekologii/
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i dokumentami zamieszczonymi na stronie oraz rozesłanie informacji o naborze wniosków do jednostek podległych. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Beneficjentami są:
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową na terenie województwa podlaskiego.

Budżet:
Budżet programu na 2024 rok wynosi do 893.520,00 zł ze środków NFOŚiGW.
Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1 000 osób, w tym min. 100 osób to działania bezpośredniej edukacji.
Forma i poziom dofinansowania:

Dotacja:
Intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 8 000,00 zł.
Koszty kwalifikowane rozliczane są kwotą ryczałtową i muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2023 r. do 31.10.2024 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków:
Nabór ciągły od 26.02.2024 r. – do wyczerpania środków finansowych.

Wnioskodawca (organ prowadzący) może złożyć wniosek o dofinansowanie na każdą z prowadzonych szkół, z zastrzeżeniem, że każda ze szkół może uzyskać dofinansowanie jednorazowo.
Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w wersji papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wersję elektroniczną wniosku i harmonogramu umożliwiającą edycję danych należy wysłać na adres e-mail skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl. W temacie wiadomości mailowej należy podać nazwę Szkoły.

Osoby do kontaktu w sprawie zadań związanych z Programem Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Fundusz Ekologii:
Sylwia Kasjanowicz
(85) 875–81–64 skasjanowicz@wfosigw.bialystok.pl

 

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »