Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że do 30 kwietnia 2024 r.  może składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii.
Wnioski można składać:
 1. Papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy, ul. Stawiskowska 10, parter pok. nr 1.
 2. Elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
𝐃𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤 𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐲 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐬ł𝐮𝐠𝐮𝐣𝐞:
 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.
𝐃𝐨𝐝𝐚𝐭𝐞𝐤𝐨𝐬ł𝐨𝐧𝐨𝐰𝐲 𝐰 𝟐𝟎𝟐𝟒𝐫. 𝐰𝐲𝐧𝐨𝐬𝐢:
 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.
Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątnicy w pokoju Nr 1. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania. Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.
W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »