Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.

Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt.


          W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Piątnica uprzejmie informuje, że od dnia 28.03.2024 r. do 12.04.2024 r. w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, przyjmowane są wnioski kandydatów na rzeczoznawców do spraw szacowania zwierząt z terenu Gminy Piątnica.

Rzeczoznawcą mogą zostać osoby, które:

 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Piątnica,

i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Z wnioskiem na powołanie rzeczoznawcy mogą wystąpić również:

 • sołtys,
 • izba rolnicza,
 • związek zawodowy rolników,
 • organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 • izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 • grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagane;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Wójt Gminy Piątnica powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Piątnica pok. 10 tel. (86)2152169 w terminie od dnia 28.03.2024 r. do 12.04.2024 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142 poz. 1161)

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »