Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Patronat honorowy Wójta Gminy Piątnica

/ / PATRONAT HONOROWY WÓJTA GMINY PIATNICA / /

Zasady przyznawania „Honorowego Patronatu Wójta Gminy Piątnica”

  1. Prawo przyznania Patronatu Wójta Gminy Piątnica jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprez lub wydarzeń przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Piątnica.

jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter imprez lub wydarzeń przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Piątnica.

może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, których realizacja przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku gminy, jej promocji oraz:
1) promocji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury;
2) promocji edukacji, turystyki oraz sportu;
3) rozwoju aktywności gospodarczej;
4) promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
5) działań na rzecz ochrony środowiska.

odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie referatu Urzędu Gminy w Piątnicy lub jednostki organizacyjnej gminy na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia.

Patronat Wójta Gminy Piątnica jest wyróżnieniem honorowym.

Przyznanie Patronatu Wójta Gminy Piątnica nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. Patronat nie jest deklaracją osobistego udziału Wójta w przedsięwzięciu.

jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Piątnica.

W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Piątnica zastrzega sobie prawo przyznania patronatu imprezom i wydarzeniom o charakterze lokalnym, których realizacja przyczyni się w znaczący sposób do promocji gminy bez zasięgania opinii, o której mowa w § 3. Akceptacja Wójta nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku złożenia wniosku, o którym mowa w § 8.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Piątnica imprezie lub wydarzeniu może wystąpić każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym, pod warunkiem, że jest on głównym organizatorem wydarzenia.

Wniosek, o którym mowa w § 8, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu przyznania Patronatu Wójta Gminy Piątnica, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie www.gminapiatnica.pl lub w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica.

Wniosek o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Piątnica należy składać w terminie nie krótszym niż 30 dni przed datą organizacji imprezy lub wydarzenia.

 O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Piątnica Wójt Gminy Piątnica może objąć imprezę lub wydarzenie patronatem z urzędu.

Organizator zwraca się do Wójta Gminy Piątnica z wnioskiem o przyznanie Patronatu Wójta Gminy Piątnica dla danej imprezy lub wydarzenia.
Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do:
• Urząd Gminy Piątnica, ul. Stanikowska 53, Piątnica Poduchowna (Kancelaria – Biuro Obsługi)
lub przesłać na adres:
• Urząd Gminy Piątnica
ul. Stanikowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Wójta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Brak akceptacji wniosku o udzielenia patronatu honorowego jest ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Piątnica może odstąpić od udzielenia patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Organizator otrzymuje odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

 

Otrzymanie patronatu honorowego Wójta Gminy Piątnica zobowiązuje organizatora do:
• zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora (logotyp zostanie przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku),
dołączenia linku www.gminapiatnica.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie